سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - فرشاد ترابی

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
14روز، 14 ساعت و 54 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
1,779 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
133 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
1 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 132 posts (7%)
  12 am
 • 59 posts (3%)
  1 am
 • 19 posts (1%)
  2 am
 • 18 posts (1%)
  3 am
 • 18 posts (1%)
  4 am
 • 22 posts (1%)
  5 am
 • 28 posts (2%)
  6 am
 • 45 posts (3%)
  7 am
 • 60 posts (3%)
  8 am
 • 70 posts (4%)
  9 am
 • 94 posts (5%)
  10 am
 • 98 posts (6%)
  11 am
 • 82 posts (5%)
  12 pm
 • 79 posts (4%)
  1 pm
 • 54 posts (3%)
  2 pm
 • 62 posts (3%)
  3 pm
 • 76 posts (4%)
  4 pm
 • 98 posts (6%)
  5 pm
 • 104 posts (6%)
  6 pm
 • 89 posts (5%)
  7 pm
 • 72 posts (4%)
  8 pm
 • 114 posts (6%)
  9 pm
 • 129 posts (7%)
  10 pm
 • 157 posts (9%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

حروف‌چینی مستندات
232 posts of the member's 1779 posts (13.04%)
232
گرافیک، جدول و شکل
190 posts of the member's 1779 posts (10.68%)
190
زی‌تک
157 posts of the member's 1779 posts (8.83%)
157
عمومی
125 posts of the member's 1779 posts (7.03%)
125
انجمن تازه‌کاران
111 posts of the member's 1779 posts (6.24%)
111
قلم‌ها و حروف
109 posts of the member's 1779 posts (6.13%)
109
ریاضیات و علوم
98 posts of the member's 1779 posts (5.51%)
98
طراحی صفحه
81 posts of the member's 1779 posts (4.55%)
81
سبک نوشتار
74 posts of the member's 1779 posts (4.16%)
74
عمومی
64 posts of the member's 1779 posts (3.60%)
64

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

کارگاه‌های لاتک و زی‌پرشین
53 posts of the board's 351 posts (15.10%)
15.10%
معرفی اعضای جدید
13 posts of the board's 108 posts (12.04%)
12.04%
معرفی
8 posts of the board's 72 posts (11.11%)
11.11%
نمایه‌ساز MakeIndex
14 posts of the board's 138 posts (10.14%)
10.14%
تازه‌ها
23 posts of the board's 237 posts (9.70%)
9.70%
لواتک
10 posts of the board's 111 posts (9.01%)
9.01%
قلم‌ها و حروف
109 posts of the board's 1230 posts (8.86%)
8.86%
حروف‌چینی مستندات
232 posts of the board's 2922 posts (7.94%)
7.94%
سبک نوشتار
74 posts of the board's 1088 posts (6.80%)
6.80%
عمومی
125 posts of the board's 1849 posts (6.76%)
6.76%