سلام، لطفا وارد شوید یا عضو شوید.

آمار عمومی - ابوالفضل دیانت

مجموع مدت زمان حضور کاربر در انجمن ها:
14روز، 1 ساعت و 17 دقیقه.
مجموع ارسال ها:
812 تعداد ارسال
مجموع موضوع های ایجاد شده:
110 موضوعات
مجموع نظرسنجی های ایجاد شده توسط کاربر :
0 نظرها
مجموع آراء کاربر به سایر نظرسنجی ها :
3 آراء

نمودار ارسال های کاربر در ساعات مختلف شبانه روز

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 2 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 18 posts (2%)
  3 am
 • 23 posts (3%)
  4 am
 • 58 posts (7%)
  5 am
 • 37 posts (5%)
  6 am
 • 55 posts (7%)
  7 am
 • 47 posts (6%)
  8 am
 • 58 posts (7%)
  9 am
 • 27 posts (3%)
  10 am
 • 36 posts (4%)
  11 am
 • 25 posts (3%)
  12 pm
 • 27 posts (3%)
  1 pm
 • 46 posts (6%)
  2 pm
 • 42 posts (5%)
  3 pm
 • 56 posts (7%)
  4 pm
 • 63 posts (8%)
  5 pm
 • 67 posts (8%)
  6 pm
 • 48 posts (6%)
  7 pm
 • 49 posts (6%)
  8 pm
 • 18 posts (2%)
  9 pm
 • 3 posts (0%)
  10 pm
 • 7 posts (1%)
  11 pm

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس تعداد ارسال

گرافیک، جدول و شکل
156 posts of the member's 812 posts (19.21%)
156
حروف‌چینی مستندات
123 posts of the member's 812 posts (15.15%)
123
ریاضیات و علوم
64 posts of the member's 812 posts (7.88%)
64
عمومی
61 posts of the member's 812 posts (7.51%)
61
انجمن تازه‌کاران
56 posts of the member's 812 posts (6.90%)
56
Texmaker
47 posts of the member's 812 posts (5.79%)
47
اسلاید Beamer
39 posts of the member's 812 posts (4.80%)
39
قلم‌ها و حروف
37 posts of the member's 812 posts (4.56%)
37
تکلایو TeXLive
35 posts of the member's 812 posts (4.31%)
35
طراحی صفحه
33 posts of the member's 812 posts (4.06%)
33

انجمن مورد علاقه کاربر بر اساس نمودار مدت حضور

gedit
3 posts of the board's 28 posts (10.71%)
10.71%
نمایشگرها Viewers
4 posts of the board's 59 posts (6.78%)
6.78%
گرافیک، جدول و شکل
156 posts of the board's 3185 posts (4.90%)
4.90%
حروف‌چینی مستندات
123 posts of the board's 2922 posts (4.21%)
4.21%
اسلاید Beamer
39 posts of the board's 950 posts (4.11%)
4.11%
تکلایو TeXLive
35 posts of the board's 958 posts (3.65%)
3.65%
ریاضیات و علوم
64 posts of the board's 1779 posts (3.60%)
3.60%
عمومی
61 posts of the board's 1849 posts (3.30%)
3.30%
Texmaker
47 posts of the board's 1434 posts (3.28%)
3.28%
قلم‌ها و حروف
37 posts of the board's 1230 posts (3.01%)
3.01%