Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2421
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1851
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2209
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1486
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1689
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2017
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2661
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1351
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1843
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1434
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1455
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1833
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1253
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1689
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1853
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1593
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6190
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1202
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 979
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 739
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 725
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 630
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 699
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 706
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 846
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 639
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1053
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 715
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 865
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 423
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 480
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 943
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 489
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 481
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1086
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 556
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 998
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 417
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 792
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 764
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 620
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 625
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 552
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 695
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 574
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 547
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 398
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 535
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 425
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 377
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 472
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 490
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 422
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 483
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 451
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 506
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1124
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1052
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 961
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 994
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1260
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 842
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 725
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 747
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 590
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 697
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 631
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 644
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 717
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 827
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 673
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 618
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 801
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 762
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 435
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 645
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 746
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1694
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5562
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1139
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1319
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2478
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 11824
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 15074
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 907
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2961
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2724
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 87259
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1737
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2659
شما اینجا هستید: صفحه اصلی