Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6308
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3306
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5123
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6518
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4365
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3750
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5946
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1797
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2385
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1931
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1847
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2271
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1650
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2129
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2418
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1969
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6728
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1557
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1323
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1049
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1055
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 902
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 985
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1000
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1248
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 817
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 975
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1585
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 989
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1140
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1188
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 632
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 653
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1358
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1130
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 740
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1255
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 564
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1033
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1011
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 892
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 769
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 755
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 729
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 723
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 567
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 530
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 676
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 584
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 624
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 697
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1439
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1350
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1252
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1285
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1572
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1142
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1052
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 989
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 871
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1018
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 908
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 976
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 937
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1124
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 993
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1375
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1298
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 922
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 949
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 824
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 876
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1026
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 963
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 978
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 607
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 859
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 889
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 972
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1917
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8297
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1318
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1541
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2838
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 18921
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 32337
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1070
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4126
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4137
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 103166
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2011
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2933
شما اینجا هستید: صفحه اصلی