Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2814
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2050
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2627
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1648
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1865
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2194
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3110
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1460
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1986
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1557
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1550
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1942
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1347
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1796
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1981
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1693
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6312
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1296
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1065
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 810
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 794
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 688
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 764
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 762
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 926
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 670
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 733
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1135
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 767
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 917
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 459
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 521
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1004
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 522
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1153
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 729
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 847
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1068
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 446
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 858
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 821
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 656
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 749
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 509
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 578
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 427
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 571
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 455
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 416
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 507
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 536
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 454
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 518
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 588
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 512
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 563
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 477
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 547
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1177
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1105
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1009
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1040
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1311
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 900
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 774
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 794
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 740
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 629
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 751
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 731
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 684
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 881
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 756
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1052
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 875
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 745
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 653
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 726
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 844
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 759
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 808
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 469
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 722
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 788
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1739
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6066
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1180
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1366
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2580
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13006
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 17245
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 940
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3189
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2964
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 90856
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1796
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2714
شما اینجا هستید: صفحه اصلی