Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5522
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2925
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4112
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6178
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4025
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3343
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3874
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1594
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2136
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1690
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1635
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2058
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1458
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1902
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2110
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1789
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6495
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1382
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1163
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 888
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 880
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 756
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 839
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 835
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1032
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 723
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 811
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1246
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 850
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 993
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 500
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 563
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1070
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 568
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 569
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1220
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 773
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 934
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1133
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 484
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 921
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 893
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 739
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 697
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 559
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 630
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 647
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 633
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 473
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 608
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 492
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 455
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 554
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 580
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 498
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 568
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 638
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 553
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 612
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 520
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1269
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1186
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1088
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1132
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1400
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 982
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 847
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 883
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 822
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 846
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 816
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 770
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 958
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 838
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1149
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 953
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 772
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 800
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 769
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 735
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 890
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 853
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 515
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 731
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 769
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 835
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1796
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6679
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1226
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1421
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2678
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 14701
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 20786
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 986
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3314
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3330
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 94175
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1872
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2790
شما اینجا هستید: صفحه اصلی