Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2965
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2128
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2794
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1710
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1935
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2275
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3372
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1511
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2044
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1612
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1595
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1992
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1393
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1841
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2035
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1736
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6380
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1340
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1114
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 850
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 832
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 724
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 803
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 802
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 975
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 686
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 772
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1185
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 807
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 954
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 471
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 537
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1021
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 541
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1176
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 746
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 869
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 611
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1089
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 459
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 880
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 844
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 706
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 669
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 609
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 652
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 597
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 619
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 442
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 583
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 430
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 520
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 468
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 537
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 602
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 527
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 578
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 496
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 563
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1225
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1151
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1051
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1087
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1356
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 939
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 813
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 781
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 798
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 770
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 728
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 919
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 799
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1101
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 768
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 781
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 822
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 483
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 740
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 802
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1757
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6274
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1194
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1387
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2620
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13616
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 18284
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 955
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3223
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3083
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 92408
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1821
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2742
شما اینجا هستید: صفحه اصلی