Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6219
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3229
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4985
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6457
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4289
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3690
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5703
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1753
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2334
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1878
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1803
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2231
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1613
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2089
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2368
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1936
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6692
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1524
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1292
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1021
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1022
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 873
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 968
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1208
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 790
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 936
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1509
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1114
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 550
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 615
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1157
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 612
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 626
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1330
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 843
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1105
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 717
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1227
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1007
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 975
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 748
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 715
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 922
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 727
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 625
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 696
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 694
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 519
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 662
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 544
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 510
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 649
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 560
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 623
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 667
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 574
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1413
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1321
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1222
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1260
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1537
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1107
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 987
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1012
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 957
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 983
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 874
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 941
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 898
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1091
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1320
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1107
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 898
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 914
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 791
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 882
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 851
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 996
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 935
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 946
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 572
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 830
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 860
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 940
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1887
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8133
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1293
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1503
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2810
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 18494
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 31181
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1042
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4030
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4051
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 101995
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1988
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2901
شما اینجا هستید: صفحه اصلی