Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6087
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3170
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4825
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6389
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4241
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3621
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5326
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1727
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2301
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1843
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1772
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2198
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1580
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2054
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2317
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1910
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6656
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1496
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1269
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 993
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 987
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 853
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 935
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 934
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1177
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 773
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 915
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1444
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 939
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1089
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 540
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1142
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1309
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 829
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1075
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 704
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1211
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 530
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 996
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 842
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 737
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 699
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 899
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 716
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 678
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 681
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 505
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 534
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 500
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 638
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 612
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 694
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 657
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 562
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1394
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1292
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1196
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1235
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1510
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1084
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 984
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 930
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 805
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 953
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 850
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 913
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 874
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1064
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 931
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1271
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1075
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 877
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 775
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 858
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 979
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 914
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 928
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 557
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 841
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 918
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1868
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7900
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1276
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1488
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2787
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 17710
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 28585
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1028
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3819
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3924
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 99978
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1965
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2879
شما اینجا هستید: صفحه اصلی