Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2661
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1945
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2489
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1553
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1770
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2107
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2930
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1406
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1902
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1482
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1489
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1873
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1287
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1720
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1905
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1626
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6246
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1240
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 762
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 749
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 657
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 729
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 731
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 887
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 657
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 701
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1101
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 889
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 446
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 503
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 981
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 509
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 510
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1131
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 824
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 580
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1032
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 436
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 834
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 802
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 644
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 647
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 579
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 729
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 623
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 496
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 566
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 571
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 414
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 563
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 445
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 401
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 493
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 519
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 444
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 507
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 574
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 496
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 555
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 469
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1154
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1079
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 989
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1021
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1288
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 875
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 772
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 612
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 733
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 652
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 711
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 664
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 737
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1018
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 855
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 697
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 732
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 671
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 827
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 737
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 787
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 459
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 707
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 770
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1723
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5872
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1170
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1347
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2532
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 12547
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 16465
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 928
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3133
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2874
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 89842
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1774
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2688
شما اینجا هستید: صفحه اصلی