Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6255
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3259
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5032
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6484
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4319
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3711
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5813
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1770
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2353
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1898
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1819
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2249
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1626
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2104
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2391
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1948
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6705
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1539
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1303
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1031
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1038
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 886
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 966
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 981
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1223
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 801
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 955
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1539
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 971
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1123
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 560
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 629
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1170
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 636
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1340
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 851
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1116
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 724
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1237
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 993
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 875
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 758
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 726
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 941
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 744
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 631
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 706
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 526
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 671
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 553
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 520
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 635
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 664
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 569
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 637
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 728
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 615
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 684
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 584
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 662
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1421
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1334
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1234
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1270
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1549
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1119
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1000
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1032
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 971
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 848
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 996
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 958
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 916
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1105
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 975
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1344
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1120
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 932
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 892
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 860
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1011
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 952
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 841
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 877
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 956
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1905
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8204
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1303
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1523
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2818
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 18656
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 31575
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1058
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4067
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4094
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 102552
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1995
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2913
شما اینجا هستید: صفحه اصلی