Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2094
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1711
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1964
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1389
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1555
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1895
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2390
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1283
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1752
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1367
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1409
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1782
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1207
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1635
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1760
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1557
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6095
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1158
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 918
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 704
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 694
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 602
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 678
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 604
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 652
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1005
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 396
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 448
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 898
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 470
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 464
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1034
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 652
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 745
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 526
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 386
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 745
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 725
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 596
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 526
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 653
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 444
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 511
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 554
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 508
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 371
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 514
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 407
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 357
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 447
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 465
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 402
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 462
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 450
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 511
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 427
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 479
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1093
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1008
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 927
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 956
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1221
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 693
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 711
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 564
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 667
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 658
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 620
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 810
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 688
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 886
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 795
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 641
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 588
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 736
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 421
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 662
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1657
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5326
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1106
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1280
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2431
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 10920
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13730
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 887
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2892
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2602
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 85419
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1686
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2617
شما اینجا هستید: صفحه اصلی