Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2177
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1752
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2031
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1412
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1603
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1924
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2450
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1300
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1769
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1384
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1425
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1789
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1215
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1647
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1776
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1570
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6113
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1168
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 931
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 710
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 613
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 816
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 611
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 660
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1019
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 694
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 835
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 404
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 456
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 905
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 474
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 469
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1049
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 659
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 755
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 970
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 395
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 760
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 730
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 536
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 663
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 576
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 450
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 516
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 559
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 520
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 379
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 519
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 411
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 362
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 452
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 407
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 464
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 531
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 456
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 516
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 430
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 485
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1104
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1025
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 939
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 967
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1234
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 826
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 705
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 574
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 615
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 667
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 626
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 816
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 701
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 903
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 803
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 688
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 658
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 629
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 777
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 743
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 423
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 631
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 669
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 710
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1667
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5371
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1111
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1288
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2442
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 11122
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13967
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 892
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2906
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2618
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 85714
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1701
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2625
شما اینجا هستید: صفحه اصلی