Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6164
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3201
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4913
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6426
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4260
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3660
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5545
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1741
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2322
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1860
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1788
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2215
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1596
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2070
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2349
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1924
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6671
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1511
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1278
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1005
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1004
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 865
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 947
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 945
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1196
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 780
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 925
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1485
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 952
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1102
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 545
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 609
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1150
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 618
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1314
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1087
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1219
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 534
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1001
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 966
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 853
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 741
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 707
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 910
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 618
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 688
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 511
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 537
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 503
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 616
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 641
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 554
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 699
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 596
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 659
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 567
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 644
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1403
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1308
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1208
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1246
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1523
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1097
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 971
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 997
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 942
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 967
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 860
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 927
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 887
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1078
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 944
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1299
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1090
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 887
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 902
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 780
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 869
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 839
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 988
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 924
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 936
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 564
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 818
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 850
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 925
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1879
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8028
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1282
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1493
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2797
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 18175
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 29923
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1034
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3925
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3998
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 100913
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1978
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2890
شما اینجا هستید: صفحه اصلی