Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2266
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1784
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2098
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1442
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1635
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1963
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2510
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1319
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1799
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1404
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1436
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1799
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1222
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1658
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1792
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1578
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6124
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1180
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 947
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 710
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 619
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 826
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 621
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1030
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 840
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 411
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 914
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 481
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1061
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 540
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 982
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 405
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 771
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 744
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 610
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 542
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 583
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 457
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 566
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 387
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 417
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 368
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 460
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 474
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 413
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 542
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 465
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 522
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 439
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 493
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1113
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1035
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 948
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 975
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1246
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 832
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 733
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 689
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 580
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 684
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 673
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 632
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 825
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 921
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 813
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 661
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 695
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 635
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 790
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 754
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 429
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 637
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 675
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 720
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1677
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5423
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1125
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1299
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2457
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 11342
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 14367
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 896
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2917
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2643
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 86037
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1710
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2636
شما اینجا هستید: صفحه اصلی