Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2374
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1831
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2178
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1472
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1673
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2002
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2602
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1345
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1829
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1425
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1446
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1822
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1243
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1682
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1842
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1584
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6154
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1193
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 968
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 728
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 720
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 625
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 701
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 838
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 633
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 671
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1042
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 712
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 860
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 420
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 476
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 933
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 487
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 478
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1077
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 676
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 778
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 549
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 993
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 414
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 785
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 758
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 620
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 550
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 690
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 593
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 465
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 531
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 572
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 541
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 395
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 533
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 419
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 372
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 481
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 418
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 480
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 546
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 472
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 447
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 500
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1121
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1046
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 956
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 986
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1254
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 839
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 720
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 742
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 696
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 588
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 691
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 628
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 638
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 831
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 714
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 943
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 822
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 700
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 676
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 795
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 702
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 759
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 432
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 736
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1686
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5493
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1133
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1312
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2468
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 11628
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 14863
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 904
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2948
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2695
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 86740
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1727
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2651
شما اینجا هستید: صفحه اصلی