Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6530
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3414
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5462
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6619
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4478
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3873
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 6634
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1849
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2468
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 2003
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1912
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2329
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1700
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2184
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2485
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 2007
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6793
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1612
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1361
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1095
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1099
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 950
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1019
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1042
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1314
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 868
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 2062
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1025
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1191
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 589
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 678
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1228
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 684
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1404
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 896
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1182
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 774
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1306
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 584
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1063
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1049
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 928
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 787
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 770
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 1008
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 664
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 777
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 728
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 750
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 707
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 598
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 558
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 705
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 669
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 770
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 643
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 712
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1474
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1397
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1300
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1321
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1625
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1190
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1060
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1108
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1034
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 911
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1061
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 961
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1026
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 975
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1179
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1032
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1452
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1349
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 993
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 956
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 926
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1086
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1024
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 635
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 901
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 927
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1011
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1956
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8682
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1352
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1588
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2895
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 20414
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 36025
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1106
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4251
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4324
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 104964
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2066
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2980
شما اینجا هستید: صفحه اصلی