Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6625
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3466
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5597
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6662
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4528
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3920
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 6956
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1862
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2499
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 2028
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1934
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2362
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1722
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2202
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2521
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 2034
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6827
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1632
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1378
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1118
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1119
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 974
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1031
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1061
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1341
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 893
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 1040
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 2402
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1043
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1210
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 601
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1246
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 664
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 706
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1423
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1199
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 789
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1314
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 610
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1078
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1070
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 944
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 802
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 787
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 1030
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 803
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 805
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 741
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 765
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 585
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 717
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 576
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 725
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 628
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 661
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 738
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 722
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1490
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1414
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1313
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1339
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1649
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1211
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1084
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1130
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1053
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 924
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1081
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 985
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1043
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 991
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1194
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1048
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1483
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1377
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 979
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1014
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 893
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 985
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 956
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1116
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1046
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1047
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 928
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 938
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1029
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1991
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8776
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1373
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1600
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2929
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 20892
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 38059
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1122
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4537
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4382
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 107037
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2097
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 3003
شما اینجا هستید: صفحه اصلی