Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5666
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2984
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4250
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6224
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4074
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3429
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 4181
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1628
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2171
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1719
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1666
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2093
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1487
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1939
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2163
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1810
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6534
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1404
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1184
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 909
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 771
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 858
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 850
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1060
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 733
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 827
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1279
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 866
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1010
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 511
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1086
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 577
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 579
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1240
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 784
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 657
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1152
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 495
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 941
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 904
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 761
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 705
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 825
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 689
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 569
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 480
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 501
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 460
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 560
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 589
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 505
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 575
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 648
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 560
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 599
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1291
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1205
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1114
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1160
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1418
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1000
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 868
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 901
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 728
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 759
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 831
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 787
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 983
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 859
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1169
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 973
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 791
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 908
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 831
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 868
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 525
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 740
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 782
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 852
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1815
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6988
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1235
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1437
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2702
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 15281
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 22209
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 997
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3464
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3490
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 95557
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1892
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2807
شما اینجا هستید: صفحه اصلی