Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1761
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1506
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1707
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1279
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1423
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1703
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2080
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1176
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1601
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1232
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1289
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1665
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1099
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1527
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1646
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1479
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 5961
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1077
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 821
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 634
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 539
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 581
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 732
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 546
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 919
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 626
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 774
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 363
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 404
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 824
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 422
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 410
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 940
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 588
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 670
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 486
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 887
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 343
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 665
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 548
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 489
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 591
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 519
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 404
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 456
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 510
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 460
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 329
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 457
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 355
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 325
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 399
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 417
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 367
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 423
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 472
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 409
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 455
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 389
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 436
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1020
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 936
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 898
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1140
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 756
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 631
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 512
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 611
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 591
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 568
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 737
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 624
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 728
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 589
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 625
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 597
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 702
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 609
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 675
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 383
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 561
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 637
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1598
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5106
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1027
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1220
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2325
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 9958
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 12417
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 846
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2792
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2453
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 81929
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1575
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2519
شما اینجا هستید: صفحه اصلی