Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2742
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1999
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2575
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1605
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1822
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2152
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3025
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1438
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1950
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1525
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1522
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1906
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1318
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1761
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1944
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1665
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6283
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1269
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1046
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 794
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 778
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 757
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 757
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 913
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 669
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 723
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1128
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 765
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 910
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 457
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 515
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 994
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 516
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 522
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1147
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 723
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 835
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 591
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1056
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 443
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 849
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 661
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 653
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 590
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 739
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 637
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 506
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 576
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 580
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 424
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 453
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 409
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 503
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 451
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 517
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 583
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 510
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 562
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 541
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1170
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1098
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1005
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1035
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1303
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 892
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 786
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 734
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 626
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 747
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 664
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 726
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 679
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 874
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 749
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1038
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 872
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 743
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 724
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 842
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 799
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 719
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 781
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1732
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5986
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1178
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1360
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2566
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 12790
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 16871
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 937
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3171
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2934
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 90377
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1787
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2705
شما اینجا هستید: صفحه اصلی