Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5887
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3089
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4505
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6308
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4162
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3537
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 4656
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1684
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2239
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1786
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1717
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2142
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1530
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1994
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2225
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1859
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6598
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1450
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1228
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 954
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 947
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 810
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 898
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 893
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1119
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 758
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 878
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1344
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1048
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 533
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1118
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1283
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1015
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1188
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 511
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 972
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 943
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 805
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 724
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 871
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 705
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 599
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 658
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 675
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 664
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 494
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 636
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 521
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 484
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 591
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 534
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 597
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 673
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 579
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 644
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 550
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 625
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1342
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1244
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1159
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1196
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1461
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1043
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 916
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 942
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 768
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 910
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 876
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 831
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1030
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1230
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1024
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 834
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 856
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 747
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 823
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 796
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 947
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 875
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 900
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 547
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 779
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 887
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1840
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7385
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1260
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1462
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2751
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 16370
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 24713
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1011
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3632
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3677
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 98300
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1937
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2843
شما اینجا هستید: صفحه اصلی