Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2492
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1878
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2247
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1504
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1709
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2042
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2728
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1367
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1858
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1447
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1464
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1844
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1261
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1697
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1870
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1602
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6203
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1213
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 990
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 745
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 731
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 636
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 707
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 711
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 644
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1062
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 725
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 873
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 432
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 485
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 953
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 493
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 491
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1104
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 697
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 797
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 566
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1009
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 421
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 805
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 775
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 624
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 630
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 558
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 706
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 602
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 473
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 544
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 579
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 555
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 401
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 429
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 385
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 477
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 496
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 426
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 488
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 556
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 478
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 539
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 454
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 517
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1136
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1059
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 972
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 998
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1267
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 850
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 730
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 753
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 704
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 635
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 693
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 649
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 840
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 974
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 834
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 678
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 626
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 690
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 652
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 806
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 716
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 764
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 440
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 689
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1703
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5669
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1148
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1322
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2492
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 12019
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 15369
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 912
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2993
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2754
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 88111
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1750
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2669
شما اینجا هستید: صفحه اصلی