Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5809
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3054
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4369
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6274
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4132
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3496
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 4438
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1664
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2211
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1762
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1699
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2124
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1512
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1973
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2198
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1841
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6578
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1434
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1214
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 941
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 933
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 798
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 884
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 880
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1101
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 752
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1327
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1035
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 586
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1105
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 597
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1272
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 807
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1000
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1179
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 505
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 964
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 934
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 791
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 719
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 676
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 854
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 699
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 589
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 671
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 489
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 631
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 514
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 479
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 584
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 610
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 667
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 572
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 638
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 545
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 619
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1326
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1234
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1147
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1185
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1447
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1032
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 900
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 927
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 878
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 755
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 802
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 815
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1015
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 884
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1207
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1003
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 845
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 736
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 781
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 937
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 863
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 539
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 804
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 877
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1831
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7224
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1251
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1451
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2734
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 15824
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 23560
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1005
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3588
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3598
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 97244
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1923
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2824
شما اینجا هستید: صفحه اصلی