Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6033
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3140
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4755
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6367
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4219
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3598
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5132
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1720
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2282
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1826
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1751
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2183
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1563
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2032
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2294
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1890
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6634
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1482
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1254
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 980
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 978
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 840
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 924
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 919
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1166
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 770
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 902
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1398
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 928
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1076
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 537
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 600
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1134
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 601
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 609
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1303
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 823
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1059
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1207
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 988
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 957
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 830
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 734
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 696
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 894
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 715
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 609
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 670
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 681
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 502
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 647
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 529
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 495
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 607
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 631
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 546
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 608
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 690
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 590
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 559
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 634
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1381
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1279
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1185
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1224
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1494
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1066
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 943
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 967
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 914
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 789
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 939
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 838
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 901
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 858
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1054
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 920
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1259
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1057
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 866
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 882
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 849
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 968
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 900
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 920
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 553
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 801
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 834
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 910
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1863
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7756
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1271
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1476
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2777
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 17380
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 27431
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1025
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3753
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3845
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 99217
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1959
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2861
شما اینجا هستید: صفحه اصلی