Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2078
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1694
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1946
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1387
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1554
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1892
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2381
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1282
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1751
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1365
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1404
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1781
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1206
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1633
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1756
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1554
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6092
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1156
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 915
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 702
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 600
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 665
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 807
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 603
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1004
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 395
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 447
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 895
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 470
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 464
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1030
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 741
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 525
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 384
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 741
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 723
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 593
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 594
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 525
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 651
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 569
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 442
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 509
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 554
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 505
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 370
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 512
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 405
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 357
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 446
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 465
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 398
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 460
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 449
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 510
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 426
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 479
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1090
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1007
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 924
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 954
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1220
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 818
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 691
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 564
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 657
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 620
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 880
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 793
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 639
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 621
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 765
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 676
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 735
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 420
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 620
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 660
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 699
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1656
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5320
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1105
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1280
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2429
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 10883
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13692
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 885
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2891
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2599
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 85361
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1685
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2615
شما اینجا هستید: صفحه اصلی