Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5845
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3072
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4437
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6290
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4144
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3516
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 4522
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1674
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2226
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1777
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1707
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2133
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1520
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1982
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2211
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1848
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6586
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1442
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1222
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 947
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 938
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 803
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 885
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1108
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 756
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 868
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1337
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1039
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 531
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 590
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1112
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 590
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 601
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1279
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 810
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1009
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 681
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1185
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 507
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 968
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 940
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 798
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 862
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 593
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 654
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 660
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 491
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 633
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 517
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 481
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 613
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 529
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 670
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 577
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 548
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 623
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1335
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1239
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1153
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1190
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1454
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1036
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 908
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 936
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 886
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 762
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 903
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 807
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 868
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 823
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1021
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 889
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1219
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1011
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 823
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 849
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 741
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 787
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 942
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 869
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 894
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 543
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 771
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 808
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 882
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1835
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7299
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1259
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1455
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2743
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 16039
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 24085
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1007
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3609
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3640
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 97867
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1928
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2833
شما اینجا هستید: صفحه اصلی