Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2880
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2091
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2694
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1678
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1898
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2233
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3211
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1484
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2013
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1584
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1567
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1961
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1365
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1813
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2002
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1710
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6342
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1315
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1090
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 704
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 779
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 779
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 952
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 680
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 749
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1158
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 785
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 931
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 467
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 527
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1014
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 535
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1163
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 740
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 860
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1080
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 453
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 866
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 832
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 682
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 663
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 602
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 757
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 647
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 516
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 596
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 436
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 578
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 460
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 425
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 513
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 544
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 463
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 593
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 520
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 571
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 486
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 557
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1196
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1123
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1027
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1060
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1327
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 916
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 791
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 811
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 755
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 775
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 681
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 748
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 704
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 777
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1075
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 892
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 726
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 755
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 662
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 734
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 701
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 855
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 773
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 816
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 691
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 733
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 796
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1749
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6157
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1188
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1375
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2600
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13278
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 17774
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 947
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3209
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3011
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 91784
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1811
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2726
شما اینجا هستید: صفحه اصلی