Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6001
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3125
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4709
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6355
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4205
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3584
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 5026
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1710
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2279
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1816
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1745
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2176
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1557
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2024
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2275
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1885
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6629
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1477
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1249
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 977
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 970
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 920
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 914
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1158
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 767
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1385
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 924
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1070
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 537
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 597
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1127
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 599
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 609
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1301
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1049
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 693
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1203
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 521
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 984
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 953
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 731
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 695
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 888
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 667
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 501
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 645
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 528
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 495
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 627
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 544
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 587
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 652
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 559
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 633
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1376
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1276
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1181
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1219
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1490
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1064
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 937
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 965
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 911
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 788
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 934
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 835
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 896
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 855
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1051
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 918
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1253
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1051
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 860
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 877
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 763
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 841
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 965
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 917
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 552
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 798
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 833
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 906
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1859
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7665
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1266
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1474
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2770
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 17180
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 26694
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1020
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3682
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3802
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 98930
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1956
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2857
شما اینجا هستید: صفحه اصلی