Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3091
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2175
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2927
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1751
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1996
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2336
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3599
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1545
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2078
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1646
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1605
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2008
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1408
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1856
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2055
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1755
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6433
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1356
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1129
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 852
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 732
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 813
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 990
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 702
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 786
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1211
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 825
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 965
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 482
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 547
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1039
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 555
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1203
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 760
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 895
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 624
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1110
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 470
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 716
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 681
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 622
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 788
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 660
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 540
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 611
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 627
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 457
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 594
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 438
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 531
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 559
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 478
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 549
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 619
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 538
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 595
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 506
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 578
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1241
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1162
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1062
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1104
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1374
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 952
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 825
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 853
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 799
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 818
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 717
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 793
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 745
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 932
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 813
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1121
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 924
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 778
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 751
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 718
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 873
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 792
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 497
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 751
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 817
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1775
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6456
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1209
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1404
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2650
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 14117
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 19261
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 966
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3249
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3205
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 93090
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1843
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2763
شما اینجا هستید: صفحه اصلی