Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6421
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3368
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5314
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6580
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4427
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3829
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 6322
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1819
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2431
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1969
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1881
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2297
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1670
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2151
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2456
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1987
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6761
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1590
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1341
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1073
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1074
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 928
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1001
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1279
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 842
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 997
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1858
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1005
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1158
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 575
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 656
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1212
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1372
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 878
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1154
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 762
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1279
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 569
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1045
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1031
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 912
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 774
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 755
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 981
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 761
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 647
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 745
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 716
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 735
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 552
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 690
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 575
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 539
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 599
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 661
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 760
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 633
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 708
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 693
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1457
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1370
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1271
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1299
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1596
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1165
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1038
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1077
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1015
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 890
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1043
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 938
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 997
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 961
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1149
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1012
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1410
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1319
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 937
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 967
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 835
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 922
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 895
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1047
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 985
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 994
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 615
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 874
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 907
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 984
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1929
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8515
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1328
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1565
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2868
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 19800
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 34714
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1084
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4208
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4242
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 104434
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2034
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2953
شما اینجا هستید: صفحه اصلی