Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2221
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1766
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2064
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1425
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1617
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1941
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2479
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1310
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1779
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1392
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1429
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1793
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1218
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1652
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1782
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1575
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6116
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1174
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 937
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 713
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 707
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 617
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 681
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 689
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 614
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 663
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1025
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 838
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 408
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 460
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 910
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 478
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 471
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1055
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 661
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 761
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 535
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 979
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 400
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 766
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 736
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 607
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 610
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 539
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 580
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 453
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 519
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 561
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 523
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 382
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 524
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 414
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 366
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 457
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 471
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 410
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 469
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 535
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 461
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 520
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 435
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 491
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1110
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1029
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 943
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 971
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1239
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 829
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 725
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 577
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 618
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 670
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 629
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 705
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 908
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 809
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 658
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 600
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 662
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 632
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 691
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 748
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 425
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 634
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 672
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 717
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1672
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5390
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1116
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1292
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2447
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 11239
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 14119
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 894
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2914
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2629
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 85880
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1705
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2629
شما اینجا هستید: صفحه اصلی