Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2354
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1824
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2168
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1466
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1667
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1997
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2584
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1342
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1826
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1422
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1442
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1821
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1242
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1679
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1834
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1584
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6151
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1191
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 964
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 727
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 719
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 624
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 691
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 629
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 670
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1040
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 711
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 858
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 418
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 475
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 929
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 485
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 478
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1075
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 775
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 547
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 991
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 410
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 754
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 615
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 620
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 548
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 591
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 464
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 530
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 570
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 539
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 393
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 419
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 372
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 466
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 481
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 418
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 480
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 545
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 470
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 525
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 445
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 497
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1120
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1044
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 955
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 986
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1253
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 838
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 718
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 740
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 696
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 588
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 691
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 626
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 638
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 829
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 712
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 941
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 821
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 666
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 700
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 612
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 795
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 702
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 759
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 432
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 735
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1685
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5481
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1132
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1310
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2466
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 11566
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 14779
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 903
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2943
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2686
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 86535
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1725
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2647
شما اینجا هستید: صفحه اصلی