Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5930
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3103
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4583
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6324
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4184
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3555
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 4786
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1698
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2259
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1795
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1728
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2157
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1541
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2004
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2244
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1868
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6612
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1459
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1235
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 963
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 956
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 817
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 905
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 900
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1129
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 760
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 884
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1357
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 912
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1056
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 533
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 592
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1121
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 594
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1292
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 814
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1025
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 688
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1194
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 513
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 975
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 946
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 727
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 879
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 601
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 661
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 677
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 668
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 496
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 638
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 522
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 490
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 596
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 621
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 537
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 600
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 581
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 627
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1352
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1256
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1166
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1203
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1471
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1049
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 922
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 951
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 898
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 775
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 917
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 822
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 883
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 840
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1038
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 905
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1240
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1034
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 845
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 831
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 801
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 953
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 882
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 903
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 548
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 783
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 819
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 897
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1852
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7499
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1261
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1467
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2760
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 16636
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 25327
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1015
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3643
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3728
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 98526
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1945
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2847
شما اینجا هستید: صفحه اصلی