Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5966
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3116
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4643
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6336
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4195
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3566
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 4889
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1705
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2272
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1806
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1739
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2168
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1548
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2017
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2260
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1876
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6622
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1469
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1244
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 970
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 964
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 827
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 913
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 907
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1145
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 764
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1372
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 918
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1065
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 536
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 596
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1126
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 598
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 608
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1297
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 817
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1038
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 692
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1199
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 519
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 979
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 950
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 730
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 693
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 883
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 711
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 604
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 665
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 673
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 500
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 526
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 494
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 600
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 623
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 543
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 603
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 683
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 585
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 650
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 555
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 632
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1361
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1265
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1173
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1211
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1481
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1057
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 931
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 905
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 782
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 928
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 830
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 849
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1046
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 912
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1247
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1044
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 854
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 871
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 759
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 836
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 810
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 960
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 889
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 912
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 551
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 792
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 903
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1858
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 7581
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1265
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1470
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2765
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 16910
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 25854
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1019
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3663
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3767
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 98720
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1950
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2854
شما اینجا هستید: صفحه اصلی