Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3036
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2146
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2846
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1729
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1971
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2309
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 3480
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1527
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2062
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1628
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1599
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2000
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1400
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1849
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2044
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1747
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6407
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1348
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1125
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 856
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 844
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 727
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 807
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 807
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 981
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 695
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 779
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1200
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 820
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 961
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 476
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 544
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1032
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 547
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 549
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1197
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 753
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 885
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 618
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1101
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 466
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 891
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 856
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 712
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 674
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 615
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 777
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 656
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 532
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 605
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 624
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 610
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 452
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 589
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 471
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 435
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 525
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 554
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 474
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 546
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 535
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 585
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 503
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 571
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1233
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1157
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1057
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1096
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1365
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 946
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 819
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 846
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 793
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 680
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 813
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 711
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 782
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 737
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 927
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 808
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1115
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 920
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 748
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 775
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 672
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 747
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 714
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 866
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 787
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 832
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 493
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 706
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 746
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 811
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1771
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 6367
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1203
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1397
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2636
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 13843
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 18793
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 961
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3233
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3150
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 92759
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1835
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2752
شما اینجا هستید: صفحه اصلی