Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6338
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3325
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5178
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6540
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4381
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3774
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 6048
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1804
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2399
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1941
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1857
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2280
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1658
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2135
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2432
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1973
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6740
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1563
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1330
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1058
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1059
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 908
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 991
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1007
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1258
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 826
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 982
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1644
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 994
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1145
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 571
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1195
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 635
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 662
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1362
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 868
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1137
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 746
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1267
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 565
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1038
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1017
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 900
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 771
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 748
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 969
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 758
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 643
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 736
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 710
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 726
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 543
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 685
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 569
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 533
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 657
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 679
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 591
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 655
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 746
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 627
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 702
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 598
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 684
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1446
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1355
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1260
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1290
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1580
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1150
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1024
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1063
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 999
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 877
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1029
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 919
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 985
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 945
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1132
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 998
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1387
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1303
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 927
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 958
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 913
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 881
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1036
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 971
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 983
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 611
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 864
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 896
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 977
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1923
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8352
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1323
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1552
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2852
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 19145
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 33103
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1074
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4170
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4179
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 103789
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2020
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2939
شما اینجا هستید: صفحه اصلی