Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6729
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 3534
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 5760
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 6719
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4591
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3984
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 7307
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1890
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 2546
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 2063
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1973
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2399
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1758
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2241
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 2565
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 2067
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6860
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1657
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1407
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1144
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1142
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1005
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1052
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1085
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 1374
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 928
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 1063
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 2744
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1073
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 1234
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 626
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 738
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1275
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 687
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 728
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1442
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 926
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1223
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 804
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1334
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 646
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 1091
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1091
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 962
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 815
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 802
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 1058
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 826
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 688
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 828
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 756
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 780
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 606
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 730
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 637
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 594
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 723
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 746
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 703
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 801
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 760
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 645
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 743
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1512
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1438
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1335
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1358
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1680
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1237
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 1112
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1151
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1082
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 944
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1106
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1012
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1068
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 1014
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 1221
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 1065
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 1517
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1408
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1003
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1049
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 918
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1016
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 987
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1145
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1070
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1074
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 676
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 959
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 958
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 1053
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 2026
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 8878
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1396
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1614
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2952
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 21444
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 40232
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1137
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4809
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 4456
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 108916
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2121
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 3040
شما اینجا هستید: صفحه اصلی