Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

مطالب

فیلتر
استفاده از کاراکترهای خاص برای پررنگ کردن کلمات نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2578
سیمرغ (نماد زی‌پرشین) -‪ Simurgh (XePersian Logo)‬ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1909
ساخت فهرست‌های جدید مانند فهرست مطالب در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2428
نشان دادن زمان آخرین ویرایش سند در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1526
قرار دادن نسخه بند انگشتی شکل‌ها در ابتدای عنوان شکل‌ها در فهرست شکل‌ها نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1745
ترکیب فهرست شکل‌ها و جدول‌ها در زی‌پرشین نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2081
قراردادن چند شکل در چند ردیف و ستون کنار هم با کمک بسته‌ی ‎SubFigure‏ در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 2840
نمونه ی ارجاع به صفحه از صفحه‌ای دیگر در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1386
نمونه متن سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 1879
نحوه ایجاد محیطی‌هایی با استفاده از ‪\fbox‬ و ‬‪\shadowbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 1465
نمونه‌ی استفاده محیط verbatim در زی‌پرشین نوشته شده توسط هادی صفی اقدم 1476
طراحی صفحه عنوان ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1857
طراحی صفحه عنوان ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1272
طراحی صفحه عنوان ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1708
طراحی صفحه عنوان کتاب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1885
حروف‌چینی فانتزی فصل نوشته شده توسط وفا خلیقی 1614
کشیدن قاب‌های زیبا دور صفحه نوشته شده توسط وفا خلیقی 6229
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۶ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1225
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۵ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1000
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۲ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 752
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۴ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 738
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۳ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 644
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) (نمونه ۱ توسط سبک crop) نوشته شده توسط وفا خلیقی 719
فاصله کرسی خودکار نوشته شده توسط وفا خلیقی 722
خط، ضخیم‌تر در وسط نوشته شده توسط وفا خلیقی 876
نمونه ماتریس نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان 650
زمان به وقت امروز نوشته شده توسط وفا خلیقی 690
جدا کردن هر سه رقم در یک عدد چندرقمی (حداقل بیش از سه رقم) نوشته شده توسط وفا خلیقی 1082
کادر گوشه‌های کاغذ (cropmarks) نوشته شده توسط وفا خلیقی 733
معرفی زی‌پرشین نوشته شده توسط وفا خلیقی 881
کادر گردگوشه نوشته شده توسط وفا خلیقی 439
کادر گوشه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 495
کادر تزئینی نوشته شده توسط وفا خلیقی 969
ترام‌گذاری متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 502
حروف‌چینی شماره قسمت داخل \fbox نوشته شده توسط وفا خلیقی 500
قرار دادن شکل لابلای متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 1120
شکل نمونه با استفاده از محیط picture نوشته شده توسط وفا خلیقی 705
انجام کارهای گرافیکی روی تصاویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 812
کارهای گرافیکی با متن نوشته شده توسط وفا خلیقی 575
پرونده نمونه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1022
حروف‌چینی نت موسیقی نوشته شده توسط وفا خلیقی 430
درج تصویر نوشته شده توسط وفا خلیقی 822
جدول فرمول‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 789
آزمایش اینکه آیا یک تکه متن روی یک خط قرار می‌گیرد یا اینکه روی بیشتر از یک خط قرار می‌گیرد نوشته شده توسط وفا خلیقی 636
شمارنده عددی و ترتیبی نوشته شده توسط وفا خلیقی 640
بزرگ کردن حرف اول یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 567
\caption بدون شماره شکل/جدول نوشته شده توسط وفا خلیقی 717
رنگ کردن ناحیه بین دو نمودار نوشته شده توسط وفا خلیقی 614
نمودار حساب حجم نوشته شده توسط وفا خلیقی 488
تقسیم متوالی اعداد صحیح نوشته شده توسط وفا خلیقی 555
حروف‌چینی متن در دو ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 586
استفاده از قلم لاتین برای شماره‌گذاری شماره‌های زیرنویس لاتین نوشته شده توسط وفا خلیقی 563
متن در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 408
شماره فصل در فهرست مطالب اما نه در متن اصلی نوشته شده توسط وفا خلیقی 550
زیرنویس در پنج‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 438
زیرنویس در چهارستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 391
زیرنویس در سه‌ستون نوشته شده توسط وفا خلیقی 485
زیرنویس در دوستون ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 510
زیرنویس در دوستون ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 436
زیرنویس بصورت پاراگرافی نوشته شده توسط وفا خلیقی 500
فرمول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 567
فرمول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 489
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 548
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 462
ریاضی نمایشی داخل کادر رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 523
شکل و جدول در حاشیه نوشته شده توسط وفا خلیقی 1145
نمونه جدول ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1071
نمونه جدول ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 982
نمونه جدول ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1011
نمونه جدول رنگی ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 1277
نمونه جدول رنگی ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 861
حروف‌چینی کسر جبری نوشته شده توسط وفا خلیقی 738
نمونه ماتریس ۶ نوشته شده توسط وفا خلیقی 761
نمونه ماتریس ۵ نوشته شده توسط وفا خلیقی 709
نمونه ماتریس ۴ نوشته شده توسط وفا خلیقی 600
نمونه ماتریس ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 722
نمونه ماتریس ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 642
نمونه ماتریس ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 700
تعریف با یک خط سرخابی در سمت راستش نوشته شده توسط وحید دامن‌افشان و مهدی امیدعلی 654
یک نمودار نظریه گراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 852
تقسیم چند‌جمله‌ای‌ها نوشته شده توسط وفا خلیقی 730
حروف‌چینی سوالات چهارگزینه‌ای نوشته شده توسط وفا خلیقی 998
قضیه داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 844
فرمول چندخطی داخل کادر سایه‌دار نوشته شده توسط وفا خلیقی 686
فرمول چندخطی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 721
فرمول نمایشی داخل کادر رنگی نوشته شده توسط وفا خلیقی 633
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 700
حروف‌چینی \قسمت یا \section به شکلی متفاوت ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 663
فهرست مطالب ۳ نوشته شده توسط وفا خلیقی 817
فهرست مطالب ۲ نوشته شده توسط وفا خلیقی 724
فهرست مطالب ۱ نوشته شده توسط وفا خلیقی 776
یک نمونه دیگر از به کارگیری دستور \شکل‌بند (دایره) نوشته شده توسط وفا خلیقی 450
\حرف‌اول در یک پاراگراف نوشته شده توسط وفا خلیقی 656
حروف‌چینی نکات درسی و تمرین‌ها بر اساس آسانی و سختی نوشته شده توسط وفا خلیقی 698
ایجاد شکاف در پاراگراف یا حروف‌چینی متن در قالب یک شکل هندسی نوشته شده توسط وفا خلیقی 760
طراحی جعبه رنگی با استفاده از بستهٔ Tikz و XePersian نوشته شده توسط وفا خلیقی 1712
نمونهٔ پایان‌نامهٔ دانشگاه شریف نوشته شده توسط امیرمسعود 5780
حروف‌چینی شعر فارسی نوشته شده توسط امیرمسعود 1159
نمونهٔ نامه نوشته شده توسط امیرمسعود 1336
مقالهٔ ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط امیرمسعود 2517
نمونه پروژه، پایان‌نامه و رساله دانشگاه تبریز نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 12316
نمونه سمینار کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 15842
اسامی ائمه (علیهم‌السلام) روی ۱۲ وجهی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 919
نمونه شعری در قالب مثنوی نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 3062
مقالهٔ آماده شده برای هفدهمین کنفرانس برق ایران نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 2814
یک نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 89201
یک مثال همراه با چند دستور ساده ولی پرکاربرد نوشته شده توسط وحید دامن ‌افشان 1764
مثال ساده با زی‌پرشین نوشته شده توسط محمود امین‌طوسی 2679
شما اینجا هستید: صفحه اصلی